tội nghiệp quá, trong khi mình than vãn thì thế giới này còn bao nhiêu ng khốn khổ