dùng lá táo non giã nhuyễn,đắp lên nhọt,có tác dụng hút ngòi của nhọt ra ngoài,rất nhanh khỏi nhọt!